Nadzory archeologiczne

Czym tak właściwie jest nadzór archeologiczny? Na czym polega?

Nadzór archeologiczny polega na stałej obecności archeologa w trakcie prowadzenia prac ziemnych w strefie ochrony konserwatorskiej. Celem nadzoru jest rozpoznanie i zadokumentowanie wszelkich reliktów archeologicznych, które mogą znajdować się na badanym obszarze, jak również zabezpieczenie ewentualnych zabytków ruchomych. Nadzór archeologiczny jest najprostszą formą badań (jak również najtańszą) i praktycznie nie wiąże się z większymi utrudnieniami techniczno-organizacyjnymi w trakcie prowadzenia inwestycji.

W trakcie nadzoru archeologicznego prowadzi się obserwację warstw ziemi w profilu oraz w rzucie wykopu. Wykonuje się dokumentację opisową, fotograficzną i w razie potrzeby rysunkową. Po zakończeniu nadzoru archeolog składa Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdanie z przeprowadzonych prac. W przypadku odkrycia szczególnie cennych reliktów dalsze postępowanie z zabytkiem określa Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zabytki, które zostaną odkryte w trakcie prowadzenia nadzoru archeologicznego, po ich analizie i opracowaniu, przekazuje się do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.