Nadzór archeologiczny Wejherowo, woj. pomorskie

Działka nr 20 obręb Wejherowo 05, gm. loco, znajduje się w bezpośredniej bliskości układu urbanistycznego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków (wpis nr 818 z dn. 26.02.1976 r.). W odniesieniu do opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5183.932.2015.SS z dnia 26.11.2016 r. konieczne było prowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w ramach inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ulicy Sobieskiego w Wejherowie.

Nadzór archeologiczny prowadzono  od 30.10.2016 do 31.12.2016 r. na zlecenie inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia.

orientacyjna lokalizacja obszaru objętego nadzorem archeologicznym

Na obszarze prowadzenia nadzoru archeologicznego nie odkryto warstw kulturowych oraz ruchomych zabytków archeologicznych. Najciekawszym odkryciem jest fragment kamiennego fundamentu (z nieobrobionych kamieni), na który natrafiono w  komorze nr 7. Fundament spojony był dobrą jakościowo zaprawą wapienną. Widoczne wymiary fundamentu: 1,6 m (wysokość) x 2,4 m (szerokość). Ze względu na brak źródeł kartograficznych dla tej części Wejherowa, starszych niż początek XIX wieku, datowanie i interpretacja odkrytego reliktu architektury jest utrudniona. Na mapach sprzed 1901 r. ten fragment miasta widnieje jako niezagospodarowany – nie ma na nim zabudowy. Po 1901 r. pojawia się zabudowa związana ze szpitalem psychiatrycznym. Jednakże po wielkości fundamentu, użytym materiale oraz rodzaju zaprawy można przyjąć, że nie jest on związanyz XX-wiecznymi budynkami szpitala dla umysłowo chorych. Datowanie reliktu należy cofnąć do okresu sprzed wydania pierwszej dostępnej mapy dla tego obszaru (mapa Schroettera z początku XIX wieku, na której nie widnieje zabudowa na tym terenie). W związku z tym można przyjąć stosunkowo szerokie określenie chronologiczne obiektu od powstania miasta Wejherowo (połowa XVII wieku) do końca XVIII wieku. Możliwe jest także, że fundament związany jest z budynkiem o proweniencji średniowiecznej, jednakże w literaturze brak jakichkolwiek informacji na temat istnienia na obszarze obecnego Wejherowa osadnictwa średniowiecznego (oprócz osad Nanice i Śmiechowo) lub funkcjonowania budowli murowanych o charakterze obronnym. Kubatura budynku, posadowionego na odkrytym fundamencie, musiała być znaczna. Ze względu na ograniczoną możliwość rozpoznania reliktów na obecnym etapie nie jest możliwe sformułowanie jednoznacznej interpretacji odkrycia. W związku z tym konieczne jest, aby kolejne prace ziemne, które będą odbywać się w tej części ul. Sobieskiego,  były objęte ścisłym nadzorem archeologicznym.

nadzór archeologiczny Wejherowo  nadzór archeologiczny Wejherowo