Nadzór archeologiczny w Szarłacie, gmina Przodkowo, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny przeprowadzono w dniu 30.05.2015 r. (pozwolenie nr ZA.5161.118.2015.EP z dnia 25.05.2015 r.). Stanowisko archeologiczne Załęże 11, AZP 10-40/110 położone jest w miejscowości Szarłata, gmina Przodkowo. W wojewódzkiej ewidencji zabytków w/w stanowisko sklasyfikowane jest jako ślad osadnictwa z epoki kamienia oraz ślad osadnictwa z późnego średniowiecza. Obszar przeznaczony pod inwestycję zajmował łącznie powierzchnię około 30 m2, z czego obrys wkopu pod fundament wyniósł 4,8 m2 (3,5 m x 0,3 m, 9 m x 0,3 m, 3,5 m x 0,3 m). W trakcie prac ziemnych nadzorowano prace ekipy wykonującej w zarysie przyszłego budynku wykop fundamentowy o głębokości maksymalnej do ok. 0,7 m od poziomu współczesnego humusu. Prace prowadzono ręcznie, doczyszczając powierzchnię wykopu i część profili. W wykonanej odkrywce pod współczesnym humusem o miąższości do 30-35 cm, stwierdzono calec (zbita glina z piaskiem barwy żółto-brązowej).

W wyniku przeprowadzonych badań na stanowisku nie stwierdzono warstw i obiektów kulturowych, ani zabytków archeologicznych.

nadzór archeologiczny w Szarłacie, gmina Przodkowo