Nadzór archeologiczny w Gdańsku – Sobieszewie, przebudowa nabrzeża

Działki nr 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/10, 12/11/, 12/12, 12/37, 12/38, 12/39, 12/40, 406 obr. 140 w Gdańsku, gm. loco, nr obszaru AZP 12-46 znajdują się w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej ustanowionej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXIX/1110/2009 z dnia 27.08.2009. W odniesieniu do powyższej uchwały oraz opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5183.662.2013.PM z dnia 01.08.2014 r. konieczne było prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia inwestycji polegającej na remoncie nabrzeża.

Firma DETEKT Maciej Stromski w dniach 21.03.2015 do 30.06.2015 r. – na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – przeprowadziła nadzór archeologiczny mający na celu realizację obowiązku prawnego określonego w wyżej wymienionych dokumentach. Nadzór archeologiczny przeprowadzony został na podstawie decyzji – pozwolenia PWKZ nr ZA.5161.48.2015.SS z dnia 20.03.2015 r.

lokalizacja obszaru prowadzenia nadzoru archeologicznego

W ramach nadzoru archeologicznego kontrolowano kolejne etapy prac związane z rozbiórką i pracami ziemnymi przy remontowanym nabrzeżu. Prace rozpoczęto od rozkucia i usunięcia betonowej nawierzchni nabrzeża. Następnie wykonano wykopy budowlane w obrysie dotychczasowego nabrzeża, co umożliwiło obserwację powierzchni i profili ziemnych. W całym przebiegu wykopu pod ok. 20 cm warstwą humusu widoczny był calec (drobnoziarnisty, żółty piasek).

W trakcie nadzoru wykonywano na bieżąco dokumentację fotograficzną, monitorowano powierzchnię i profile wykopów oraz przeglądano urobek ziemny za pomocą wykrywacza metali w celu wykrywcia materiału zabytkowego.
W efekcie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono warstw i obiektów kulturowych, ani nie odkryto zabytków archeologicznych.