Nadzór archeologiczny w Elblągu, Park Modrzewie, woj. warmińsko – mazurskie

Nadzór archeologiczny w Elblągu (woj. warmińsko – mazurskiej) w Parku Modrzewie prowadzony był w związku z inwestycją polegającą na budowie oświetlenie wzdłuż alejek parkowych. Park Modrzewie został wpisany do rejestru zabytków  A-1275 na podstawie decyzji WKZ z dnia 17 stycznia 1979 r. Część inwestycji przebiegała w rejonie dawnej willi Carla Ziese’go, zięcia sławnego właściciela stoczni w Elblągu, Ferdynanda Schichau’a. 

Na obszarze Parku Modrzewie prowadzone były nadzory archeologiczne: w 2011, 2014 i 2015 r. W ramach nadzoru w 2011 r., objęto rozpoznaniem archeologicznym obszar obecnego placu zabaw. W obrębie inwestycji założono 4 wykopy. W sprawozdaniu (nr sygnatury E/7749, archiwum W-MWKZ Delegatura Elbląg) nie zawarto informacji o dokładnych wymiarach i głębokości eksploracji prowadzonej w ramach wykopów archeologicznych. Zgodnie z mapą Messtichblatt z początku XX wieku (ryc. 1) wszystkie wykopy z 2011 r. powinny być zlokalizowane w obrębie willi Ziese’go. Ze sprawozdania wynika, że jedynie w wykopie nr 4 natrafiono na pozostałości po budynku – fragment muru i warstwę gruzu i kamieni, przemieszanych z zaprawą wapienną. Brak znalezisk i natrafienia na relikty konstrukcji budynku w pozostałych wykopach może być związany ze stosunkowo płytką eksploracją lub ewentualnie z przeprowadzeniem rozbiórki budynku w 1961 r. i drobiazgowym usunięciem wszelkich pozostałości budowlanych, co wydaje się mało prawdopodobne. W trakcie nadzoru nie zarejestrowano żadnego zabytkowego materiału ruchomego.

Lokalizacja willi Carla Ziese

Kolejny nadzór archeologiczny w Parku Modrzewie prowadzony był w 2014 r. Nadzorem objęto prace związane z budową przyłącza elektroenergetycznego związanego z oświetleniem placu sportowego przy ul. Mazurskiej. W trakcie prac nie odkryto żadnych obiektów bądź materiałów objętych ochroną archeologiczno – konserwatorską (sprawozdanie nr sygnatury E/9967, archiwum W-MWKZ Delegatura w Elblągu).

W 2015 r. nadzorem archeologicznym w Parku Modrzewie objęto prace związane z ułożeniem linii kablowej 0,4 kV (sprawozdanie nr sygnatury E/110160, archiwum W-MWKZ Delegatura w Elblągu). Wykopy liniowe otwarto na długości około 100 m. W trakcie prac nie natrafiono na żadne materiały objęte ochroną archeologiczno – konserwatorską.

W trakcie obecnie prowadzonego nadzoru (w dniach 07 – 11.12.2015 r) natrafiono na fragment muru willi Ziese’go. Fragment fundamentu przebiegał w poprzez wykopu liniowego pod oświetlenie. Posiadał szerokość 60 cm, zachowana wysokość fundamentu wynosiła 45 cm. Fundament zbudowany był z zaprawy cementowo – wapiennej i fragmentów cegieł, gruzu. Na pozostałych odcinkach wykopu nie natrafiono na żadne zaburzenia układu warstw. Pod warstwą humusu o miąższości od 15 do 25 cm z reguły znajdował się średnioziarnisty, ciemnożółty piasek z niewielką domieszką gliny. Nie odkryto również żadnych zabytków ruchomych.