Archeologiczne badania powierzchniowe (obszar 16-30 i 16-31) – gm. Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, Borzytuchom

Badania powierzchniowe na obszarze AZP 16-30  i 16-31 w ramach zadania pt. „Przeprowadzenie prac rozpoznawczo-dokumentacyjnych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na wybranych obszarach realizowane w ramach Krajowego programu ochrony i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 (część XV)” prowadzone były na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Obejmowały teren gmin Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie i Borzytuchom. Badania terenowe przeprowadzone zostały jesienią 2015 r.  Brali w nich udział studenci i absolwenci kierunku archeologia pod kierownictwem Macieja Stromskiego.

mapa obszaru AZP 16-31  mapa obszaru AZP 16-30

WięcejArcheologiczne badania powierzchniowe (obszar 16-30 i 16-31) – gm. Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, Borzytuchom

Wykopaliska w Kopalinie, gm. Choczewo, woj. pomorskie

Działka nr 18/6 w Kopalinie, gm. Choczewo znajduje się w strefie ochrony archeologicznej stanowiska Kopalino 3, bez numeru AZP. W związku z planami budowy na działce domu letniskowego konieczne było przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych.

lokalizacja obszaru prac archeologicznych w Kopalinie (czerwony punkt)

Wykopaliska w Kopalinie przeprowadzono na początku lutego 2016 roku. W trakcie prac zadokumentowano 3 obiekty archeologiczne – 2 dołki posłupowe (?) oraz palenisko. Odkryto także 1 fragment ceramiki pradziejowej.

Obiekt archeologiczny - palenisko

WięcejWykopaliska w Kopalinie, gm. Choczewo, woj. pomorskie

Wykopaliskowe badania archeologiczne we Władysławowie – Ostrowie, gm. Władysławowo, woj. pomorskie

Badania archeologiczne na stanowisku Władysławowo – Ostrowo 13,  AZP 02-40/13 przeprowadzono w związku z planami zabudowy jednej z działek infrastrukturą o charakterze letniskowo – rekreacyjnym.

I. Lokalizacja i opis fizjograficzny 

Obszar badań zlokalizowany jest w zachodniej części miejscowości Ostrowo, około 50 m północ od ulicy Nowej. Teren zajmowany przez stanowisko Władysławowo – Ostrowo 13 leży na tzw. Kępie Ostrowskiej.

Lokalizacja obszaru badań archeologicznych we Władysławowie        Zdjęcie lotnicze - wykopy archeologiczne na stanowisku Władysławowo-Ostrowo 13 - fot. T. Zielenkiewicz

WięcejWykopaliskowe badania archeologiczne we Władysławowie – Ostrowie, gm. Władysławowo, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny w Gdańsku – Oliwie, Park Oliwski, woj. pomorskie

Działki nr 290/2 i 253/17 obr. 2 w Gdańsku Oliwie znajdują się w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 64. W związku z opinią archeologiczną PWKZ prace związane z budową przyłączy telekomunikacyjnych do budynków Muzeum Narodowego przy ul. Opatów w Gdańsku należało prowadzić pod nadzorem archeologicznym.
Nadzór archeologiczny w Gdańsku Oliwie prowadzono w dniach 12-13.01.2016 r. na zlecenie inwestora – Muzeum Narodowego z siedzibą w Gdańsku.

nadzór archeologiczny w Gdańsku Oliwie - przebieg przyłącza telekomunikacyjnego

WięcejNadzór archeologiczny w Gdańsku – Oliwie, Park Oliwski, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny w Elblągu, Park Modrzewie, woj. warmińsko – mazurskie

Nadzór archeologiczny w Elblągu (woj. warmińsko – mazurskiej) w Parku Modrzewie prowadzony był w związku z inwestycją polegającą na budowie oświetlenie wzdłuż alejek parkowych. Park Modrzewie został wpisany do rejestru zabytków  A-1275 na podstawie decyzji WKZ z dnia 17 stycznia 1979 r. Część inwestycji przebiegała w rejonie dawnej willi Carla Ziese’go, zięcia sławnego właściciela stoczni w Elblągu, Ferdynanda Schichau’a.  WięcejNadzór archeologiczny w Elblągu, Park Modrzewie, woj. warmińsko – mazurskie

Ratownicze badania archeologiczne w Kąpinie, gmina Wejherowo, województwo pomorskie

Badania archeologiczne w Kąpinie, gm. Wejherowo, woj. pomorskie przeprowadzono w dniu 06.07.2015 r.  w związku z planowaną budową domu jednorodzinnego przy ul. Kalinowej. Inwestycja prowadzona była na obszarze stanowiska archeologicznego Kąpino 3, AZP 06-30/3 sklasyfikowanego jako osada z wczesnej epoki żelaza. WięcejRatownicze badania archeologiczne w Kąpinie, gmina Wejherowo, województwo pomorskie

Badania archeologiczne w Żukowie, gmina Żukowo, woj. pomorskie

Z obszaru Żukowa znanych jest 37 stanowisk archeologicznych, których chronologia zawiera się od okresu neolitu po czasy nowożytne. W większości są stanowiska osadowe (ślady i punkty osadnicze, osady). W ewidencji znajdują się także 3 cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza. Stanowisko Żukowo 7 zostało odkryte w 1982 r. w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez O. Felczaka. Na podstawie odkrytego na stanowisku materiału zabytkowego (ceramiki) zostało ono skategoryzowane pod względem funkcjonalno chronologicznym jako ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza.  WięcejBadania archeologiczne w Żukowie, gmina Żukowo, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny w Szarłacie, gmina Przodkowo, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny przeprowadzono w dniu 30.05.2015 r. (pozwolenie nr ZA.5161.118.2015.EP z dnia 25.05.2015 r.). Stanowisko archeologiczne Załęże 11, AZP 10-40/110 położone jest w miejscowości Szarłata, gmina Przodkowo. W wojewódzkiej ewidencji zabytków w/w stanowisko sklasyfikowane jest jako ślad osadnictwa z epoki kamienia oraz ślad osadnictwa z późnego średniowiecza. WięcejNadzór archeologiczny w Szarłacie, gmina Przodkowo, woj. pomorskie