Nadzór archeologiczny Gdańsk, Wyspa Spichrzów, przebudowa ul. Stągiewnej (etap 1 i 2)

Nadzór archeologiczny na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Stągiewnej” (etap 1 i 2)” prowadzono od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. Główne natężenie prac ziemnych, związanych zwłaszcza z budową mediów, miało miejsce w okresie od marca do końca maja 2016 r. – w tym okresie codziennie nadzorowano przebieg prac w terenie.

W kolejnych miesiącach prace budowlane związane były przede wszystkim z budową nawierzchni na obszarach już wcześniej naruszonych pracami ziemnymi lub w obrębie współczesnych warstw niwelacyjnych. Na bieżąco wykonywano (w miarę możliwości technicznych) dokumentację fotograficzną rzutów i profili wykopów. Odkryte zabytki nieruchome zostały zinwentaryzowane na planach w skali 1:200. Odkryte ruchome zabytki archeologiczne inwentaryzowano z podziałem na zabytki masowe i wydzielone.

obszar objęty nadzorem archeologicznym, Gdańsk, Wyspa Spichrzów

ryc. 1. Ortofotomapa z zaznaczonym obszarem prowadzenia nadzoru archeologicznego.

WięcejNadzór archeologiczny Gdańsk, Wyspa Spichrzów, przebudowa ul. Stągiewnej (etap 1 i 2)

Badania archeologiczne Luzino, woj. pomorskie

Stanowisko Luzino 8 zlokalizowane jest w południowej części miejscowości. Badania archeologiczne prowadzone były zgodnie z obrysem wykopu pod budynek jednorodzinny, na powierzchni około 200 m2.

lokalizacja obszaru badań archeologicznych w Luzinie, stanowisko Luzino 8

Pierwsze badania na stanowisku Luzino 8, około 100 m na północ od miejsca obecnych prac archeologicznych – przeprowadziła Elżbieta Kuszewska. W 1963 r. – w efekcie weryfikacji zgłoszenia o odkryciu grobu skrzynkowego w trakcie kopania żwiru – odkryła 3 popielnice kultury pomorskiej.  W celu ochrony stanowiska wpisano jego obszar do rejestru zabytków (w 1969 r.). W 2004 r. archeolodzy  wykonali badania sondażowe na dz. 822/1 (stacja uzdatniania wody), w okolicy pierwotnych odkryć grobu skrzynkowego i popielnic. Przebadano powierzchnię 136 m2. W jednym z wykopów natrafiono na ślad – prawdopodobnie – warstwy kulturowej (ciemnoszara glina z węglami drzewnymi o miąższości 30 cm). W trakcie badań nie zarejestrowano obiektów ani zabytków archeologicznych. W 2015 r. prowadzono  kolejny nadzór nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. 822/1 – nie odkryto żadnych materiałów archeologicznych. Również w 2015 r. na tej samej działce archeolodzy – w związku z dalszą rozbudową SUW – objęli rozpoznaniem obszar inwestycji, jednak bez sukcesu.

WięcejBadania archeologiczne Luzino, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny Wejherowo, woj. pomorskie

Działka nr 20 obręb Wejherowo 05, gm. loco, znajduje się w bezpośredniej bliskości układu urbanistycznego miasta Wejherowa wpisanego do rejestru zabytków (wpis nr 818 z dn. 26.02.1976 r.). W odniesieniu do opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5183.932.2015.SS z dnia 26.11.2016 r. konieczne było prowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi w ramach inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ulicy Sobieskiego w Wejherowie.

Nadzór archeologiczny prowadzono  od 30.10.2016 do 31.12.2016 r. na zlecenie inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia.

orientacyjna lokalizacja obszaru objętego nadzorem archeologicznym

WięcejNadzór archeologiczny Wejherowo, woj. pomorskie

Archeologiczne badania powierzchniowe (obszar 16-30 i 16-31) – gm. Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, Borzytuchom

Badania powierzchniowe na obszarze AZP 16-30  i 16-31 w ramach zadania pt. „Przeprowadzenie prac rozpoznawczo-dokumentacyjnych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na wybranych obszarach realizowane w ramach Krajowego programu ochrony i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 (część XV)” prowadzone były na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Obejmowały teren gmin Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie i Borzytuchom. Badania terenowe przeprowadzone zostały jesienią 2015 r.  Brali w nich udział studenci i absolwenci kierunku archeologia pod kierownictwem Macieja Stromskiego.

mapa obszaru AZP 16-31  mapa obszaru AZP 16-30

WięcejArcheologiczne badania powierzchniowe (obszar 16-30 i 16-31) – gm. Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, Borzytuchom

Wykopaliska w Kopalinie, gm. Choczewo, woj. pomorskie

Działka nr 18/6 w Kopalinie, gm. Choczewo znajduje się w strefie ochrony archeologicznej stanowiska Kopalino 3, bez numeru AZP. W związku z planami budowy na działce domu letniskowego konieczne było przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych.

lokalizacja obszaru prac archeologicznych w Kopalinie (czerwony punkt)

Wykopaliska w Kopalinie przeprowadzono na początku lutego 2016 roku. W trakcie prac zadokumentowano 3 obiekty archeologiczne – 2 dołki posłupowe (?) oraz palenisko. Odkryto także 1 fragment ceramiki pradziejowej.

Obiekt archeologiczny - palenisko

WięcejWykopaliska w Kopalinie, gm. Choczewo, woj. pomorskie

Wykopaliskowe badania archeologiczne we Władysławowie – Ostrowie, gm. Władysławowo, woj. pomorskie

Badania archeologiczne na stanowisku Władysławowo – Ostrowo 13,  AZP 02-40/13 przeprowadzono w związku z planami zabudowy jednej z działek infrastrukturą o charakterze letniskowo – rekreacyjnym.

I. Lokalizacja i opis fizjograficzny 

Obszar badań zlokalizowany jest w zachodniej części miejscowości Ostrowo, około 50 m północ od ulicy Nowej. Teren zajmowany przez stanowisko Władysławowo – Ostrowo 13 leży na tzw. Kępie Ostrowskiej.

Lokalizacja obszaru badań archeologicznych we Władysławowie        Zdjęcie lotnicze - wykopy archeologiczne na stanowisku Władysławowo-Ostrowo 13 - fot. T. Zielenkiewicz

WięcejWykopaliskowe badania archeologiczne we Władysławowie – Ostrowie, gm. Władysławowo, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny w Gdańsku – Oliwie, Park Oliwski, woj. pomorskie

Działki nr 290/2 i 253/17 obr. 2 w Gdańsku Oliwie znajdują się w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 64. W związku z opinią archeologiczną PWKZ prace związane z budową przyłączy telekomunikacyjnych do budynków Muzeum Narodowego przy ul. Opatów w Gdańsku należało prowadzić pod nadzorem archeologicznym.
Nadzór archeologiczny w Gdańsku Oliwie prowadzono w dniach 12-13.01.2016 r. na zlecenie inwestora – Muzeum Narodowego z siedzibą w Gdańsku.

nadzór archeologiczny w Gdańsku Oliwie - przebieg przyłącza telekomunikacyjnego

WięcejNadzór archeologiczny w Gdańsku – Oliwie, Park Oliwski, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny w Elblągu, Park Modrzewie, woj. warmińsko – mazurskie

Nadzór archeologiczny w Elblągu (woj. warmińsko – mazurskiej) w Parku Modrzewie prowadzony był w związku z inwestycją polegającą na budowie oświetlenie wzdłuż alejek parkowych. Park Modrzewie został wpisany do rejestru zabytków  A-1275 na podstawie decyzji WKZ z dnia 17 stycznia 1979 r. Część inwestycji przebiegała w rejonie dawnej willi Carla Ziese’go, zięcia sławnego właściciela stoczni w Elblągu, Ferdynanda Schichau’a.  WięcejNadzór archeologiczny w Elblągu, Park Modrzewie, woj. warmińsko – mazurskie