Badania archeologiczne w Żukowie

Badania prowadzono 5-7 czerwca 2019 r, w msc. Żukowo, gm. loco, na terenie użytków rolnych, na stanowisku archeologicznym nr AZP 12-41/25.

Prace rozpoczęto od wkopu sondażowego celem ustalenia miąższości warstwy humusu. Bezpośrednio pod warstwą humusu odkryto calec (głębokość zalegania 20-30 cm). Składał się on ze spiaszczonej gliny z licznymi inkluzjami żwirowymi o frakcji 4-6mm. Odhumusowanie mechaniczne rozpoczęto od północno wschodniego narożnika. Na bieżąco monitorowano oraz podczyszczano powierzchnię badawczą. Obserwacja stratygrafii pozwoliła na minimalizacje naruszenia ewentualnych obiektów archeologicznych. Stanowisko znajduje się na glinach zwałowych związanych z osadami lodowcowymi (morenowe i glacjalne).

Po zdjęciu warstwy humusu wraz z podglebiem oraz osiągnięcia na całym obszarze poziomu calca archeologicznego przystąpiono do ręcznego doczyszczenia profili wykopów oraz całości badanej powierzchni. Podczas doczyszczania odkryto liczne wkopy współczesne oraz pomiędzy nimi 3 obiekty archeologiczne. Część wkopów współczesnych można wiązać z działaniami wojennymi podczas ostatniego konfliktu zbrojnego.

Wykonano dokumentację fotograficzną profili oraz fotografię lotniczą wykopu przy pomocy drona.  Całość domierzono globalnym systemem pozycjonowania oraz naniesiono za pomocą georeferencji na mapy topograficzne.

W wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych odkryto 3 obiekty archeologiczne. Obiekty 1 oraz 3 to paleniska bez materiału zabytkowego.

Obiekt nr 2 natomiast posiadał zdecydowanie mniej spalenizny, jednakże odnaleziono w niej grubościenne naczynia o bardzo topornym wykonaniu. Prawdopodobnie były to naczynia, które podczas próby wypału zostały zniszczone i porzucone, a sam obiekt stanowił jamę odpadową.

Naczynia prawdopodobnie nigdy nie były użyte. W wyniku badań pozyskano kilkadziesiąt fragmentów ceramiki.