Badania archeologiczne w Żukowie, gmina Żukowo, woj. pomorskie

Z obszaru Żukowa znanych jest 37 stanowisk archeologicznych, których chronologia zawiera się od okresu neolitu po czasy nowożytne. W większości są stanowiska osadowe (ślady i punkty osadnicze, osady). W ewidencji znajdują się także 3 cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza. Stanowisko Żukowo 7 zostało odkryte w 1982 r. w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez O. Felczaka. Na podstawie odkrytego na stanowisku materiału zabytkowego (ceramiki) zostało ono skategoryzowane pod względem funkcjonalno chronologicznym jako ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. 

Wyprzedzające badania archeologiczne na stanowisku Żukowo 7 przeprowadzono  w związku z planowaną budową budynku gospodarczego. Pracę rozpoczęto od mechanicznego usunięcia warstwy humusu na powierzchni około 35 m2. Odhumusowanie było prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologa. Przejście humusu w warstwę podglebia (szaro-brązowego piasku) nie zawsze było czytelne – obserwacja styku warstw była utrudniona ze względu na zbliżoną kolorystykę. Miąższość humusu była znaczna, wahała się od 40 do 60 cm.

lokalizacja obszaru badań archeologicznych w Żukowie

Po ręcznym doczyszczeniu powierzchni wykopu i profili wykonano niezbędną dokumentację.

W trakcie prac (w warstwie humusu) odkryto fragmenty ceramiki (datowane na średniowiecze i okres nowożytny), które potwierdzają istnienie stanowiska archeologicznego w tym miejscu.