Badania archeologiczne w miejscowości Niestępowo, gm. Żukowo, pow. kartuski

Badania archeologiczne przeprowadzono  w 2016 r.  na stanowisku Niestępowo 9 (gmina Żukowo) zlokalizowanym na terasie w pradolinie Raduni.

badania archeologiczne Niestępowo, gm. Żukowo
Ryc. 1 Przybliżona lokalizacja miejsca prowadzenia prac (kolor żółty).

Otwarto 1 wykop w obrysie planowanego budynku mieszkalnego. Badania objęły powierzchnię ok. 180 m2. W wyniku prac wykopaliskowych zadokumentowano 6 obiektów archeologicznych.

badania archeologiczne Niestępowo, gm. Żukowobadania archeologiczne Niestępowo, gm. Żukowo
Ryc. 2 Obiekty odkryte w trakcie wykopalisk (zaznaczone na czerwono), oraz ceramika z obiektu 1

Obiekt 1 widoczny powyżej został sklasyfikowany jako wczesnośredniowieczna glinianka (jama eksploatowana w celu pozyskania gliny do wyrobu ceramiki). W trakcie eksploracji wypełniska odkryto 35 fragmentów ceramiki, w tym 4 fragmenty wylewu, 3 dna, 28 brzuśca, oraz liczne fragmenty polepy i 1 odłupek krzemienny. Ceramika grubościenna, o powierzchni chropowatej z domieszką gruboziarnistą, część fragmentów zdobiona ornamentem liniowym i linią falistą (brzuśce) – ornamentem charakterystycznym dla okresu wczesnego średniowiecza.

Pozostałe obiekty zostały sklasyfikowane jako jamy. Zawierają ceramikę datowaną na okres wczesnej epoki żelaza. Odkryte obiekty potwierdzają zasięg pradziejowej osady. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje obiekt 6 – palenisko. Oprócz materiału ceramicznego w jego wypełnisku po wschodniej stronie znajdowała się znaczna ilość kamieni. W części zachodniej obiektu odkryto fragmenty cienkościennej misy.

badania archeologiczne Niestępowo, gm. Żukowo
Ryc. 3 Rzut obiektu 6.

Bez wątpienia badania archeologiczne, które będą prowadzone w przyszłości na sąsiednich działkach przyniosą kolejne odkrycia archeologicznych reliktów dawnego osadnictwa.