Badania archeologiczne w Jeleńskiej Hucie gm. Szemud

Badania archeologiczne przeprowadzono w lipcu 2017 r. Łącznie badania objęły powierzchnię ok. 70 m2. Miąższość humusu wahała się od 30 do 45 cm. Następnie ręcznie doczyszczono powierzchnię i profile wykopu. Na całości przebadanego obszaru pod warstwą humusu (ciemnobrunatny piasek) występowała warstwa żółtego piasku (calec).

W wyniku przeprowadzonych badań i nadzoru archeologicznego odkryto 1 obiekt archeologiczny – jamę śmietniskową związaną z hutą szkła. Huta szkła zlokalizowana była ok. 20 m na północ od wykopu.

Obiekt o nieregularnym kształcie i wymiarach na linii N-S 400 cm
i linii W-E 410 cm. Miąższość ok. 50 cm. Kształt profilu nieckowaty. Wypełnisko jednowarstwowe: ciemnobrązowy piasek. W wypełnisku odkryto 40 fragmentów ceramiki ( w tym fragmenty glazurowane i ze zdobieniami malowanymi), 3 fragmenty szkła (szyba), 2 fragmenty kafli piecowych, spiek szklarski oraz monetę – szeląga gdańskiego Augusta III Sasa z 1757 r., guzik wojskowy pruski z okresu wojen napoleońskich oraz fragment sprzączki pasa z okresu XVIII / XIX w. Ceramika z obiektu datowana jest na okres XVIII/XIX w.

Funkcja: jama śmietniskowa

Chronologia: nowożytność – XVIII / XIX wiek

Powyżej zabytki pozyskanie z obiektu nr 1.