Badania archeologiczne w Dobrzewinie, gm. Szemud

Badania archeologiczne przeprowadzono w 2017 roku, na obszarze stanowiska Dobrzewino/Karczemki 1 (AZP 10-41/8) ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako cmentarzysko z okresu HaC.

Prace rozpoczęto od odhumusowania mechanicznego  wykopu. Miąższość humusu wahała się od 30 do 40 cm. Następnie ręcznie doczyszczono powierzchnię wykopu. Na całości badanego obszaru pod warstwą humusu występował żółto-brązowy piasek z domieszką gliny . Wykonano dokumentację fotograficzną odczyszczonej powierzchni wykopu (lotniczą z drona). Wszystkie odkryte obiekty zostały namierzone oraz zadokumentowane fotograficznie, rysunkowo i opisowo. Sporządzono ogólny plan wykopu w skali 1:100, zaznaczono na nim lokalizację odkrytych obiektów oraz naniesiono pomiary wysokościowe.

Obiekt 1: Obiekt o kształcie kolistym i średnicy 32 cm. Miąższość 8 cm. Kształt profilu nieregularny. Wypełnisko jednowarstwowe: W. 1 – humus. Brak zabytkowego materiału ruchomego. Niwelacja stropu = 153,90 m n.p.m.

Obiekt 2: Obiekt o kształcie kolistym i średnicy 50 cm. Miąższość 13 cm. Kształt profilu nieckowaty. Wypełnisko jednowarstwowe: W. 1 – humus. Brak zabytkowego materiału ruchomego.

Obiekt 3: Obiekt o kształcie zbliżonym do kolistego i średnicy 42 cm. Miąższość 10 cm. Kształt profilu zbliżony do nieckowatego. Wypełnisko jednowarstwowe: W. 1 – humus. Brak materiału zabytkowego.

W wyniku prac wykopaliskowych  obiekt nr 4, po wykonaniu cięcia profilowego, został zweryfikowany negatywnie (ze względu na nieznaczną miąższość profilu – 3 cm).

W efekcie przeprowadzonych badań wykopaliskowych natrafiono na 3 obiekty archeologiczne bez ustalonej funkcji i chronologii. Zaleca się dalsze prowadzenie badań archeologicznych w tym rejonie, zwłaszcza na szczycie i południowym stoku niewielkiego wzniesienia, które mogło być pierwotnym miejscem archiwalnych odkryć grobów skrzynkowych.