Badania archeologiczne na stanowisku Chmieleniec 17, gmina Łęczyce, woj. pomorskie

Stanowisko Chmieleniec 17 zlokalizowane jest na wschód od zabudowań  miejscowości. Badania archeologiczne prowadzone były w trybie wyprzedzającym w związku z planowaną budową domu jednorodzinnego, na powierzchni około 170 m2. Obszar objęty badaniami archeologicznymi zlokalizowany jest w pradolinie Redy-Łeby, u podnóża wzniesień morenowych, będących naturalną granicą pradoliny. Pradolina Redy – Łeby podlegała intensywnemu zasiedleniu i eksploatacji w pradziejach, w związku z czym w jej obrębie często dokonywane są odkrycia archeologiczne.

W wyniku prac wykopaliskowych zadokumentowano 5 obiektów archeologicznych:

Obiekt 1: Obiekt o okrągłym kształcie i średnicy 45 cm. Miąższość ok. 25 cm. Kształt profilu nieregularny. Wypełnisko dwuwarstwowe: W. 3 – ciemnobrązowy, różnoziarnisty piasek;
W. 4 – jasnobrązowy piasek. W wypełnisku odkryto 47 fragmentów ceramiki, pochodzących przynajmniej z 4 różnych naczyń. Zarejestrowano również 1 gliniany odpad produkcyjny o nieregularnej formie ze śladami odcisków palców. Szczególnym znaleziskiem jest czerpak glinianej łyżki. Większość fragmentów (90%) naczyń ma powierzchnię zewnętrzną chropowaconą, obrzucaną. Pozotałe 10% posiada powierzchnię gładzoną. Ceramika jest grubo- lub średniościenna. 2 fragmenty wylewu noszą charakterystyczne ślady „szczypania” (Affelski, Dąbal, Machajewski, Ignaczak, Jurkiewicz 2006, s. 149-150), co pozwala je datować na schyłkowy okres halsztacki.

Funkcja: jama

Chronologia: okres halsztacki schyłkowy

Przynależność kulturowa: cykl łużycko-pomorski


Obiekt 1.


Obiekt 1 – gliniana łyżka widoczna na na stropie obiektu.


Obiekt 1 – czerpak glinianej łyżki.

Obiekt 2: Obiekt o kształcie zbliżonym do kwadratu (z zaokrąglonymi rogami) i wymiarach 60 x 60 cm. Miąższość ok. 20 cm. Kształt profilu zbliżony do nieckowatego. Wypełnisko jednowarstwowe: brązowy, różnoziarnisty piasek. W wypełnisku odkryto 1 fragment ceramiki (brzusiec).

Funkcja: jama

Chronologia: okres halsztacki (schyłkowy?)

Przynależność kulturowa: cykl łużycko-pomorski


Obiekt 2 – rzut.

Obiekt 3: Obiekt o nieregularnym kształcie, zbliżonym do prostokątnego i wymiarach na linii N-S 80 cm i linii W-E 60 cm. Miąższość ok. 30 cm. Kształt profilu zbliżony do nieckowatego. Wypełnisko jednowarstwowe: brązowy, różnoziarnisty piasek. Brak zabytków ruchomych.

Funkcja: jama

Chronologia: nieustalona

Przynależność kulturowa: nieustalona

Obiekt 4. Obiekt o nieregularnym kształcie i wymiarach na linii N-S 110 cm i linii W-E 70 cm. Miąższość ok. 80 cm. Kształt profilu: wazowaty. Wypełnisko jednowarstwowe: brązowy, różnoziarnisty piasek. W wypełnisku odkryto 19 fragmentów ceramiki, przede wszystkim brzuśców. 11 fragmentów ma powierzchnię chropowaconą, obrzucaną. 8 fr. o powierzchni zewnętrznej gładzonej. Szczególnym znaleziskiem jest fragment płaskodennej, glinianej łyżki.

Funkcja: jama

Chronologia: okres halsztacki (schyłkowy?)

Przynależność kulturowa: cykl łużycko-pomorski


Obiekt 4 – rzut.


Obiekt 4 – profil.


Obiekt 4 – fragment czerpaka glinianej łyżki.

Obiekt 5. Obiekt o kształcie zbliżonym do koła i średnicy 130 cm. Miąższość ok. 120 cm. Kształt profilu: zbliżony do prostokątnego. Wypełnisko jednowarstwowe: brązowy, różnoziarnisty piasek. W wypełnisku odkryto 3 fragmenty ceramiki (brzuśce). 2 ułamki posiadają powierzchnię gładzoną, 1 chropowaconą.

Funkcja: jama

Chronologia: okres halsztacki (schyłkowy?)

Przynależność kulturowa: cykl łużycko-pomorski


Obiekt 5 – rzut.


Obiekt 5 – profil.

Z podczyszczania powierzchni wykopu  pozyskano łącznie 36 fragmentów ceramiki (silnie rozdrobniona). 1 fr. posiada zdobienia w formie 2 rzędów ukośnych nakłuć – nakłucia w obu rzędach skierowane są w kierunkach przeciwnych. Pod nakłuciami widoczne są pozostałości ornamentu dołkowego (?). Zarejestrowane fragmenty są grubo, średnio i cienkościenne (w tym 4 fr. cienkościennego czernionego naczynia). Ceramika wystąpiła przede wszystkim w centralnej i północnej części wykopu.


Prace na stanowisku.

W efekcie przeprowadzonych badań archeologicznych na stanowisku Chmieleniec 17, gm. Łęczyce natrafiono na 5 obiektów archeologicznych – jam zawierających ceramikę datowaną na schyłkowy okres halsztacki. Odkryte obiekty są pozostałością pradziejowej osady, która funkcjonowała w tym miejscu. Szczególnym znaleziskiem są 2 fragmenty łyżek glinianych, które są stosunkowo rzadko występują na ziemiach polskich (Affelski, Dąbal, Machajewski, Ignaczak, Jurkiewicz 2006, s. 149-150).