Badania archeologiczne Luzino, woj. pomorskie

Stanowisko Luzino 8 zlokalizowane jest w południowej części miejscowości. Badania archeologiczne prowadzone były zgodnie z obrysem wykopu pod budynek jednorodzinny, na powierzchni około 200 m2.

lokalizacja obszaru badań archeologicznych w Luzinie, stanowisko Luzino 8

Pierwsze badania na stanowisku Luzino 8, około 100 m na północ od miejsca obecnych prac archeologicznych – przeprowadziła Elżbieta Kuszewska. W 1963 r. – w efekcie weryfikacji zgłoszenia o odkryciu grobu skrzynkowego w trakcie kopania żwiru – odkryła 3 popielnice kultury pomorskiej.  W celu ochrony stanowiska wpisano jego obszar do rejestru zabytków (w 1969 r.). W 2004 r. archeolodzy  wykonali badania sondażowe na dz. 822/1 (stacja uzdatniania wody), w okolicy pierwotnych odkryć grobu skrzynkowego i popielnic. Przebadano powierzchnię 136 m2. W jednym z wykopów natrafiono na ślad – prawdopodobnie – warstwy kulturowej (ciemnoszara glina z węglami drzewnymi o miąższości 30 cm). W trakcie badań nie zarejestrowano obiektów ani zabytków archeologicznych. W 2015 r. prowadzono  kolejny nadzór nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na dz. 822/1 – nie odkryto żadnych materiałów archeologicznych. Również w 2015 r. na tej samej działce archeolodzy – w związku z dalszą rozbudową SUW – objęli rozpoznaniem obszar inwestycji, jednak bez sukcesu.

Obecne badania na stanowisku Luzino 8 prowadzone  były ok. 100 m na południe od miejsca wcześniejszych prac archeologicznych związanych z budową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody.

Analiza mapy topograficznej wskazywała na to, że w obrębie obszaru objętego znajdował się wcześniej budynek. Wywiad z mieszkańcami nie potwierdził jednak tej informacji. W trakcie prac ziemnych związanych z odhumusowaniem zauważono, że w miejscu (zgodnie z mapą topograficzną), gdzie  miał znajdować się budynek, humus ma znaczną miąższość. Zauważono także, że w okolicy budynku znajduje się znaczna ilość śmieci gospodarczych (emaliowane garnki, różnego rodzaju przedmioty żelazne, fragmenty kamionkowej ceramiki, itp.), co wskazywałoby że śmieci mogą pochodzić z rozebranego budynku o charakterze gospodarczym. Nie zarejestrowano jednak żadnych śladów fundamentu bądź gruzu, co sugerowałoby, że budynek miał lekką konstrukcję drewnianą (szopa?). Jeden z zarejestrowanych wykopów liniowych pod media związany był prawdopodobnie z budynkiem, zaznaczonym na mapie topograficznej.

lokalizacja wkopów liniowych i naczynia ceramicznego (ob. 1)

W wyniku prac wykopaliskowych zadokumentowano 1 obiekt oraz 2 ślady po wykopach liniowych pod media.

Obiekt 1: Obiekt to naczynie zasobowe o chropowaconej powierzchni, będące prawdopodobnie wytworem kultury pomorskiej. Odkryto dno naczynia oraz pojedyncze fragmenty ceramiki w jego pobliżu. Naczynie zachowało się jedynie w partii dennej, brzusiec i wylew prawdopodobnie zostały rozwleczone w trakcie orki (ślady orki zarejestrowano na stanowisku). Wokół naczynia nie zarejestrowano śladu wkopu.

Chronologia: epoka żelaza