Wykopaliska w Kopalinie, gm. Choczewo, woj. pomorskie

Działka nr 18/6 w Kopalinie, gm. Choczewo znajduje się w strefie ochrony archeologicznej stanowiska Kopalino 3, bez numeru AZP. W związku z planami budowy na działce domu letniskowego konieczne było przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych.

lokalizacja obszaru prac archeologicznych w Kopalinie (czerwony punkt)

Wykopaliska w Kopalinie przeprowadzono na początku lutego 2016 roku. W trakcie prac zadokumentowano 3 obiekty archeologiczne – 2 dołki posłupowe (?) oraz palenisko. Odkryto także 1 fragment ceramiki pradziejowej.

Obiekt archeologiczny - palenisko

Dzięki badaniom pozytywnie zweryfikowano stanowisko Kopalino 3 – potwierdzono jego występowanie i zasięg na tym obszarze. Rodzaj obiektów archeologicznych i znikoma ilość ruchomego materiału zabytkowego nie pozwala na sformułowanie szerszych wniosków interpretacyjnych, szczególnie w kontekście pierwotnej klasyfikacja stanowiska Kopalino 3 jako cmentarzyska kurhanowego.  W trakcie wizji terenowej obecność kurhanów  została potwierdzona – w odległości około 300 – 400 m od działki 18/6 w kierunku  E (do zabudowań wsi Kopalino), po obu stronach ulicy Bursztynowej, odkryto 4 kurhany. Można przypuszczać, że zasięg cmentarzyska kurhanowego obejmował również obszar, na którym obecnie znajduje się osiedle domów letniskowych. Bardzo prawdopodobne jest, że budowa osiedla zniszczyła (końcówka lat 90-tych XX wieku) występujące na tym obszarze kurhany.

Analiza danych LIDAR okolic badanej działki umożliwiła odkrycie kilku kolejnych kurhanów, które zgłoszono do WUOZ Gdańsk.