Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 1.09.2020 r.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.detekt.com.pl należy do
  Detekt Maciej Stromski Sp. z o. o.
  Ul. E. Orzeszkowej 5, 83-330 Żukowo
  NIP 589-202-40-17
  KRS 0000612430
  tel: 511 941 314
  mail: biuro@detekt.com.pl
  (zwana dalej „DETEKT”).
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE
§ 2.
Przez użyte w regulaminie definicje należy rozumieć:

 1. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczna, który korzysta z usług świadczonych przez DETEKT.
 2. Przedsiębiorca – użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez DETEKT.
 3. Usługi to świadczone przez DETEKT na rzecz użytkowników:
  porady archeologiczne, sprawdzanie przebiegu inwestycji oraz lokalizacji działki pod kątem kolizji ze strefami ochrony archeologicznej
 4. Serwis to produkt dostępny pod adresem: https://www.detekt.com.pl/produkt/stanowisko-archeologiczne/

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
§ 3.

 1. Serwis umożliwia zamawianie Usług świadczonych na rzecz Użytkownika przez DETEKT, obejmujących:
  porady archeologiczne, sprawdzanie przebiegu inwestycji oraz lokalizacji działki pod kątem kolizji ze strefami ochrony archeologicznej
 2. Użytkownik cenę usługi może sprawdzić wybierając konkretną opcję z menu kontekstowego zamieszczonego na stronie https://www.detekt.com.pl/produkt/stanowisko-archeologiczne/ lub poprzez przesłanie zapytania na adres e-mail: biuro@detekt.com.pl
 3. Użytkownik po akceptacji ceny Usługi, może złożyć zamówienie poprzez uzupełnienie danych w formularzu zamieszczonym na stronie https://www.detekt.com.pl/produkt/stanowisko-archeologiczne/
 4. Każdorazowa wycena Usługi podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Udzielone informacje bazują na analizie aktualnego stanu faktycznego stref ochrony archeologicznej.

§4.

 1. Serwis umożliwia zamówienie Usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu Cookiem.
 2. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane oprogramowanie JAVA i FLASH.
 3. DETEKT nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika, a uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszystkie materiały dostarczone do DETEKT w celu skorzystania z Usługi nie naruszają powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich.

ROZDZIAŁ 4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
§5.

 1. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez DETEKT na rzecz Użytkownika jest akceptacja przesłanej wyceny Usługi i niniejszego regulaminu.
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika i
  dokonania płatności.
 3. Umowa zawierana jest na czas określony tj. realizacji przez DETEKT zamówionej przez Użytkownika Usługi.
 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po dokonaniu płatności w terminie od 1 do 14 dni
 5. Użytkownik może dokonać płatności poprzez serwis PayPal.

§6.

W celu otrzymania faktury Użytkownik, powinien skontaktować się na adres e-mail lub telefonicznie i podać dane tj. firmę/imię i nazwisko, adres, NIP/PESEL. Użytkownik oświadcza iż zgadza się na doręczenie faktury w postaci elektronicznej.

§7.

Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy.
Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@detekt.com.pl lub pisemnie: Detekt Maciej Stromski Sp. z o. o. Ul. E. Orzeszkowej 5, 83-330 Żukowo

Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnionego przez DETEKT

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

DETEKT zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty za Usługę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób.

DETEKT po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

Odstąpienie od Umowy jest niemożliwe w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj :
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przyzawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnejnaprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§8.

 1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez
  Serwis , niezbędne jest przesłanie na adres poczty elektronicznej: biuro@detekt.com.pl reklamacji wraz ze wskazaniem:
  1) danych osoby zgłaszającej reklamację tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail Użytkownika
  2) zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów,
  3) proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zgłaszanych naruszeń.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez DETEKT w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

ROZDZIAŁ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§9.

1 . DETEKT będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.

2 .Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, przez Detekt Maciej Stromski Sp. z o. o. Ul. E. Orzeszkowej 5, 83-330 Żukowo NIP 589-202-40-17 KRS 0000612430 tel: 511 941 314 mail: biuro@detekt.com.pl, REGON: 364190501 zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych .

3. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach wykonania zlecenia, statystycznych oraz marketingowych. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.

4. Udostępnione przeze Użytkownika dane osobowe będą chronione przez DETEKT z zachowaniem najwyższej staranności.

5. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych usług przez DETEKT na podany przeze niego adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póżn. zm.)

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 1. DETEKT zastrzega sobie prawo do odstępstw od niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy DETEKT, a Użytkownikiem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
 3. Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku ul. Konopnickiej 4 80-240 Gdańsk
  Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w
  zakładce „Konsumenci” – > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Spory powstałe pomiędzy DETEKT , a Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta.
 5. Spory powstałe pomiędzy DETEKT, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
  siedzibę DETEKT.

Załącznik 1. Formularz odstąpienia od umowy.

Detekt Maciej Stromski Sp. z o. o. Ul. E. Orzeszkowej 5, 83-330 Żukowo NIP 589-202-40-17 KRS 0000612430 tel: 511 941 314 mail: biuro@detekt.com.pl, REGON: 364190501

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług zawartej w dniu
  …………………………………………………
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………
 • Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………
  MEJSCOWOŚCI I DATA

PODPIS:


 • Niepotrzebne skreślić.