Prace archeologiczne w Bojanie, gm. Szemud, woj. pomorskie

Ratownicze badania archeologiczne w Bojanie, ul. Pawła Ponke poprzedzające budowę dwóch budynków mieszkalnych prowadzono na podstawie decyzji – pozwolenia PWKZ nr ZA.5161.287.2015.SS z dnia 10.09.2015 r. na zlecenie inwestora – dewelopera Siódme Niebo z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja stanowiska archeologicznego Bojano 25

Stanowisko Bojano 25 (AZP 09-41/37) zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez K. Godona w 1985 r. Na stanowisku zarejestrowano pojedyncze zabytki ruchome (ceramikę) i na tej podstawie wydzielono trzy fazy zasiedlenia: pradzieje, neolit i nowożytność. W każdym z wydzielonych okresów stanowisko sklasyfikowano jako „punkt osadniczy”. Stanowisko zlokalizowane jest na wzniesieniu. Nieopodal znajduje się obszar podmokły, który pierwotnie był niewielkim zbiornikiem wodnym.

Na stanowisku założono 6 wykopów badawczych. Wykop 1 zlokalizowano w w obrysie wykopu po dom w zabudowie bliźniaczej, wykopy 2-5 w miejscu lokalizacji zbiorników na ścieki, wykop 6 poprowadzono zgodnie z przebiegiem przyłączy do budynków.

schmatyczny plan wykopów archeologicznych na stanowisku Bojano 25

W wyniku prac wykopaliskowych zadokumentowano jeden obiekt archeologiczny:

Obiekt nr 1: dołek / stanowisko strzeleckie? W rzucie regularny obiekt posiadał wymiary 1,3 m na linii W-E i 0,4 m na linii N-S. Profil o głębokości 50 cm. Wypełnisko: przemieszany humus z ciemnożółtym piaskiem. W wypełnisku odkryto łuski od amunicji typu Tokariev 7,62 x 25 mm (stosowanej m.in. w pistoletach TT, PPSz, PPS).

Z powierzchni wykopu nr 1 z podczyszczania powierzchni po zdjęciu humusu pozyskano  1 fragment ceramiki (wylew). Ze względu na cechy technologiczne można byłoby wydatować fragment na epokę żelaza.