Nadzór archeologiczny w Gdańsku – Oliwie, Park Oliwski, woj. pomorskie

Działki nr 290/2 i 253/17 obr. 2 w Gdańsku Oliwie znajdują się w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 64. W związku z opinią archeologiczną PWKZ prace związane z budową przyłączy telekomunikacyjnych do budynków Muzeum Narodowego przy ul. Opatów w Gdańsku należało prowadzić pod nadzorem archeologicznym.
Nadzór archeologiczny w Gdańsku Oliwie prowadzono w dniach 12-13.01.2016 r. na zlecenie inwestora – Muzeum Narodowego z siedzibą w Gdańsku.

nadzór archeologiczny w Gdańsku Oliwie - przebieg przyłącza telekomunikacyjnego

W przebiegu wykopu pod przyłącza telekomunikacyjne natrafiono na relikty muru. Zdjęcie poniżej:

nadzór archeologiczny Gdańsk - fragment muru

Odkryty mur z cegły (8 cm wys.; 16 cm szer.), prawdopodobniej użytej wtórnie, był łączony  i oblicowany zaprawą wapienną (kolor kremowy) na podmurówce z gruzu ceglanego. Relikt wystąpił na głębokości ok. 30 cm. Odkryty relikt stanowi najprawdopodobniej pozostałość po murku ogrodzenia widocznym na planie parku z 1792 roku.


(miejsce odkrycia muru oznaczone kolorem czerwonym)

W pozostałych wykopach natrafiono jedynie na nieliczne fragmenty ceramiki budowlanej (cegły i dachówki), 1 fragm. szkła okiennego, 1 fragment płytki podłogowej z pozostałościami szkliwienia, 3 fragm. kafli, 3 fragm. ceramiki naczyniowej oraz 2 kości zwierzęce. Wszystkie pozyskane materiały należy datować na okres nowożytny (XVII – XIX w.). Wyjątek stanowi fragment naczynia, który jest przykładem typowej ceramiki „siwej”, datowanej na okres późnego średniowiecza (od II poł. XIII w. do końca XV w.)

Głębokość wykopów liniowych wyniosła średnio 70 cm. Jedynie w miejscu wykonania przecisku pod jezdnią asfaltową wykop wykonano do głębokości ok. 120 cm., dzięki czemu możliwe było zadokumentowanie profili.