Nadzór archeologiczny w Elblągu, Park Modrzewie, woj. warmińsko – mazurskie

Nadzór archeologiczny w Elblągu (woj. warmińsko – mazurskiej) w Parku Modrzewie prowadzony był w związku z inwestycją polegającą na budowie oświetlenie wzdłuż alejek parkowych. Park Modrzewie został wpisany do rejestru zabytków  A-1275 na podstawie decyzji WKZ z dnia 17 stycznia 1979 r. Część inwestycji przebiegała w rejonie dawnej willi Carla Ziese’go, zięcia sławnego właściciela stoczni w Elblągu, Ferdynanda Schichau’a.  WięcejNadzór archeologiczny w Elblągu, Park Modrzewie, woj. warmińsko – mazurskie

Ratownicze badania archeologiczne w Kąpinie, gmina Wejherowo, województwo pomorskie

Badania archeologiczne w Kąpinie, gm. Wejherowo, woj. pomorskie przeprowadzono w dniu 06.07.2015 r.  w związku z planowaną budową domu jednorodzinnego przy ul. Kalinowej. Inwestycja prowadzona była na obszarze stanowiska archeologicznego Kąpino 3, AZP 06-30/3 sklasyfikowanego jako osada z wczesnej epoki żelaza. WięcejRatownicze badania archeologiczne w Kąpinie, gmina Wejherowo, województwo pomorskie

Badania archeologiczne w Żukowie, gmina Żukowo, woj. pomorskie

Z obszaru Żukowa znanych jest 37 stanowisk archeologicznych, których chronologia zawiera się od okresu neolitu po czasy nowożytne. W większości są stanowiska osadowe (ślady i punkty osadnicze, osady). W ewidencji znajdują się także 3 cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza. Stanowisko Żukowo 7 zostało odkryte w 1982 r. w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez O. Felczaka. Na podstawie odkrytego na stanowisku materiału zabytkowego (ceramiki) zostało ono skategoryzowane pod względem funkcjonalno chronologicznym jako ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza.  WięcejBadania archeologiczne w Żukowie, gmina Żukowo, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny w Szarłacie, gmina Przodkowo, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny przeprowadzono w dniu 30.05.2015 r. (pozwolenie nr ZA.5161.118.2015.EP z dnia 25.05.2015 r.). Stanowisko archeologiczne Załęże 11, AZP 10-40/110 położone jest w miejscowości Szarłata, gmina Przodkowo. W wojewódzkiej ewidencji zabytków w/w stanowisko sklasyfikowane jest jako ślad osadnictwa z epoki kamienia oraz ślad osadnictwa z późnego średniowiecza. WięcejNadzór archeologiczny w Szarłacie, gmina Przodkowo, woj. pomorskie

Nadzór archeologiczny w Gdańsku – Sobieszewie, przebudowa nabrzeża

Działki nr 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/10, 12/11/, 12/12, 12/37, 12/38, 12/39, 12/40, 406 obr. 140 w Gdańsku, gm. loco, nr obszaru AZP 12-46 znajdują się w strefie ochrony archeologiczno – konserwatorskiej ustanowionej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXIX/1110/2009 z dnia 27.08.2009. W odniesieniu do powyższej uchwały oraz opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5183.662.2013.PM z dnia 01.08.2014 r. konieczne było prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia inwestycji polegającej na remoncie nabrzeża. WięcejNadzór archeologiczny w Gdańsku – Sobieszewie, przebudowa nabrzeża