Badania archeologiczne w miejscowości Łąkie gmina Lipnica.

Badania archeologiczne prowadzono w północno – wschodniej części miejscowości, na obszarze stanowiska archeologicznego Łąkie 64, AZP 18-31/107. Badania poprzedzały budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dojazdu utwardzonego.  Powierzchnia obszaru zagrożonego inwestycją wynosiła ok. 260 m²

Podczas prac badawczych zarejestrowano 4 obiekty archeologiczne.

Obiekt 1– kształt nieregularny, wymiary na linii N-S ok 0,5 m, głębokość 40-50 cm. Wypełnisko jednowarstwowe- spalenizna. Kształt profilu- nieckowaty.

Chronologia: nieznana

Funkcja: palenisko

Obiekt 2– kształt owalny, wymiary na linii N-S ok 0,5 m, głębokość 40 cm. Wypełnisko jednowarstwowe- brunatny i czarny piasek. Kształt profilu- nieckowaty.

Chronologia i funkcja: nieokreślona

Obiekt 3– kształt owalny, wymiary na linii N-S ok 0,8 m, głębokość 60 cm. Wypełnisko dwuwarstwowe- warstwa 1: szarobrązowybrązowy piasek, warstwa 2: ciemnobrązowy piasek . Kształt profilu- wannowaty. Z wypełniska pozyskano 2 fragmenty ceramiki.

Chronologia: cykl łużycko-pomorski

Obiekt 4– kształt nieregularny, wymiary na linii N-S ok 0,5 m, na linii W-E 1,8 m, głębokość 80 cm. Wypełnisko dwuwarstwowe- warstwa 1: przepalona glina i spalenizna, warstwa 2: ciemnobrązowy piasek . Kształt profilu- nieregularny.

Chronologia: nieznana

W efekcie przeprowadzonych badań archeologicznych zadokumentowano 4 obiekty archeologiczne, z czego w w jednym z nich (obiekt nr 3) zarejestrowano 2 fragmenty ceramiki datowanej na cykl łużycko – pomorski. Nie ulega wątpliwości, że na badanym obszarze natrafiono na relikty osadnictwa z okresu wczesnej epoki żelaza. Należy spodziewać się dalszych odkryć w tym rejonie.