Wykopaliska archeologiczne Stepanivka, ob. Ługańsk, Ukraina

Wykopaliska archeologiczne na Ukrainie, w rejonie miasta Ałczewsk (okolice Ługańska) prowadziła ekspedycja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem badań było rozpoznanie kurhanu ludności kultury zrębowej, datowanego na środkowy i późny okres epoki brązu.

W wyniku przeprowadzonych prac (w sezonie 2009) odkryto dwa pochówki (oznaczone jako grób 3 i 4), identyfikowane z grupą berezhnovsko-majovską kultury zrębowej; wyposażone były w pojedyncze, mocno zniszczone naczynia ceramiczne. Pierwszy z odkrytych podczas ekspedycji w 2009 pochówków (grób 3) znajdował się w ćwiartce wschodniej kurhanu. Na konstrukcję grobu składały się trzy płyty kamienne, ułożone stycznie względem siebie i tworzące kształt trójkąta o wymiarach 1 m u podstawy
i 0,75 m wysokości. Ściana północna konstrukcji pierwotnie tworzyła jeden z bloków kromlechu. Wewnątrz grobu odkryto mocno zniszczoną czaszkę dziecka oraz naczynie ceramiczne. Całość umieszczona była na podstawie, którą tworzyła płyta piaskowca, wsparta na podsypce z drobnych kamieni. Drugi z odkrytych pochówków znajdował się w części szczytowej kurhanu, na północ od grobu 1, i tworzył kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 3,5 (oś W-E) m na 2,5 m (oś N-S). Założenia konstrukcyjne grobu nie były czytelne, co świadczy o możliwości ingerencji czynników zewnętrznych w jego strukturę (tryzna, zwierzęta ryjące). W części wschodniej pochówku odnaleziono fragment żuchwy ludzkiej, czerepu, paliczki oraz fragmenty kości żeber. W części centralnej pochówku, na poziomie calca, odnaleziono liczne pozostałości kości długich, końskich lub bydlęcych. Ponadto, odnaleziono fragment sprzączki kościanej oraz fragment gładzonego kamienia.

Pochówek dziecka z wyposażeniem