Badania archeologiczne na stanowisku Pruszcz Gdański 9, woj. pomorskie

Badania archeologiczne przeprowadzono w lipcu 2017 na stanowisku zlokalizowanym w Pruszczu Gdańskim w pobliżu ulicy F. Nowowiejskiego, na południe od rzeki Raduni. Badany obszar stanowił – w pierwszych wiekach naszej ery – część wielkiego kompleksu osadniczego.

badania archeologiczne Pruszcz Gdański
Ryc. 1 Mapa z zaznaczoną lokalizacją wykopu

W wyniku prac wykopaliskowych zadokumentowano 5 obiektów w wykopie 1. Łącznie odkryto 30 fragmentów ceramiki, w tym 22 fragmenty brzuśca, 4 dna, 4 wylewu oraz ok. 15 fragmentów kości zwierzęcych. Zarejestrowano także 2 współczesne wkopy.

badania archeologiczne Pruszcz Gdański
Ryc. 2 Rzut wykopu z zaznaczonymi obiektami

Wszystkie odkryte obiekty miały charakter osadowy  – były to jamy zawierające ceramikę datowaną na okres wpływów rzymskich (ob. 1,2,4,5).  Odkryto także jedno palenisko (ob. 3).


Ryc. 3 i 4 Profile obiektów.

Ze względu na znaczne zagospodarowanie i przekształcenie terenu przeprowadzone przez nas badania były jedną z ostatnich szans na zadokumentowanie śladów pradziejowego osadnictwa w tym rejonie.