Badania archeologiczne w Kłodawie, gm. Trąbki Wielkie

Stanowisko Kłodawa 2 zlokalizowane jest w południowo – zachodniej części miejscowości. Badania archeologiczne prowadzone były zgodnie z obrysem wykopu pod budynek jednorodzinny na powierzchni około 150 m2. Obszar badań zlokalizowany jest na północnym stoku doliny rzeki Kłodawy, w bezpośredniej bliskości domniemanego grodziska. Zarówno podgrodzie (stanowisko Kłodawa 2), jak i grodzisko (stanowisko Kłodawa 1) wpisane zostały do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 441 z 20.12.1988 r.

lokalizacja obszaru badań archeologicznych w Kłodawie, gm. Trąbki Wielkie

W efekcie przeprowadzonych  badań wykopaliskowych natrafiono na 11 obiektów archeologicznych – jam zawierających ceramikę datowaną na okres późnego średniowiecza / nowożytności. Odkryte obiekty bez wątpienia są pozostałością po gospodarczej aktywności mieszkańców historycznej wsi Kłodawa. Regularne formy obiektów, ich stosunkowo bliskie rozmieszczenie względem siebie może wskazywać na wykorzystywanie jam jako magazynów płodów rolnych (zwłaszcza ziemniaków, marchwi, buraków) w okresie zimowym. Przechowywanie płodów rolnych w „zwykłych” jamach (izolowanych od podłoża i warunków zewnętrznych naprzemiennymi warstwami słomy, gałęzi, liści i ziemi – tzw. kopcowanie) udokumentowane jest w wielu źródłach etnograficznych. Jamy takie nazywane były parskami lub trupimi dołami.

rozmieszczenie obiektów archeologicznych w obrębie wykopu nr 1

Z podczyszczania powierzchni wykopu  pozyskano łącznie 10 fragmentów ceramiki.
8 fragmentów można datować na średniowiecze i nowożytność – na uwagę zasługuje fr. ucha zdobiony dołkami wykonanymi prawdopodobnie poprzez odciśnięcie palca. 2 fragmenty ceramiki można powiązać z okresem wczesnego średniowiecza. Powierzchnia obu ma ślady okopcenia. Fragment nr 1 zdobiony jest poziomymi liniami oraz linią falistą (ornamentem typowym dla okresu wczesnego średniowiecza). Oba fragmenty zostały wykonane na kole garncarskim. Jako domieszkę schudzającą użyto piasku i niewielkiej ilości drobnoziarnistego tłucznia. Analogiczną ceramikę pod względem technologicznym odkryto na grodzisku w Owidzu (badania J. Stąporek).

ceramika wczesnośredniowieczna (nr 1 oraz fragment po prawej od nr 1) i późnośredniowieczna / nowożytna